Document

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMA KANUNU

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

 

Heaven Charm Kozmetik Ürünleri Üretim Pazarlama Ticaret ve Satış A.Ş (Bundan böyle “Heaven Charm” olarak anılacaktır.) tarafından oluşturulan https://www.derinne.com/ adlı web sitesi ile (bundan böyle “web sitesi/internet sitesi” olarak anılacaktır.) fikri mülkiyet ve diğer tüm hakları Heaven Charm’a ait kozmetik ürünlerin (“ürün”) kamuoyuna satışı amaçlanmaktadır.

Heaven Charm olarak siz değerli ziyaretçilerimizin kişisel bilgilerinin son derece önemli olduğunun farkındayız. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) ve ilgili diğer mevzuatlar dahilinde sizleri bilgilendirmek ve Kanun’un 10. maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğümüzün gereğini yerine getirmek amacı ile işbu aydınlatma metni hazırlanmış olup https://www.derinne.com/ adlı web sitesi ziyaretçi ve kullanıcılarının bilgi ve incelemesine sunulmaktadır.

VERİ SORUMLUSU

Heaven Charm, 6698 sayılı Kanun’un 3.maddesi uyarınca veri sorumlusu sıfatını taşımakta olup işlenen verilere ilişkin olarak ulaşılabilecek iletişim sorumlusunun bilgileri aşağıda sunulmaktadır:

Ticaret Unvanı            : Heaven Charm Kozmetik Ürünleri Üretim Pazarlama Tic. ve Satış A.Ş

 

Adres                          :Güzeltepe Mah. Abidin Daver Sk. Sefer Apt. No: 7/9 Çankaya/ANKARA

 

Vergi Numarası          : 4610942101

 

Mersis Numarası        : 0461094210100001

 

İletişim Sorumlusu     : GABRIEL RICARDO PENA BARCOS

 

E-posta                        : modutecnic@yahoo.com.ar

 

Telefon                        : 0532 484 18 10

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ELDE EDİLME YÖNTEMİ VE İŞLENEN VERİLERİNİZ

https://www.derinne.com/ adlı web/internet sitesinin ziyaret edilmesi için üyelik kaydı yapılması zorunlu olmamakla birlikte sitemize üye olmak ve kullanıcı hesabı oluşturmak istemeniz hallerinde, Heaven Charm ile internet sitemiz aracılığı ile paylaştığınız ad-soyad ve e-posta adresi verileriniz,

-Heaven Charm tarafından satışa sunulan ürünlerin satın alınmak istenmesi halinde, satın alma aşamasında  internet sitemiz üzerinden bizlerle paylaştığınız fatura bilgileri içerisinde yer alan adres ve telefon numarası verileriniz,

-Web/internet sitesi vasıtasıyla bir form doldurmanız, tarafınıza e-bülten gönderilmesini talep etmeniz, görüş ve önerilerinizi paylaşmak istemeniz hallerinde, paylaştığınız e-posta, telefon numarası verileriniz,

Heaven Charm tarafından otomatik yollarla toplanmakta ve işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Web/internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen yöntemler ile elde edilen kişisel verileriniz; internet sitemize üye olmak ve kullanıcı hesabı oluşturmak istemeniz ve sitemizde satışa sunulan ürünleri satın almak istemeniz, tarafınıza güncel bilgi ve fırsatlardan haberdar edilmeniz amacıyla e-bülten gönderilmesini talep etmeniz ve görüş ve önerileriniz doğrultusunda hizmetlerin iyileştirilmesi  ve sizlere destek hizmetlerinin sağlanabilmesi amaçları ile, Kanun’un 5. maddesinin 2.fıkrasında ve GDPR’ın 6.maddesinde düzenlenen hukuki sebepler uyarınca işlenmektedir.

 

Bu bilgiler haricinde, web/internet sitesini ziyaret sıklığınız ve ziyaret zamanlarınız gibi internet sitesindeki ziyaretçi hareketlerinize ilişkin veriler, kişisel bilgi içermeyecek şekilde anonim olarak, ziyaretçilerin hareket ve tercihlerinin analiz edilmesi amacıyla toplanabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Heaven Charm tarafından, yukarıda yer alan amaçlarla işlenen kişisel verileriniz; Heaven Charm tarafından satışa sunulan ürünlerden ve yürütülen faaliyetlerden sizlerin yararlanmasını sağlamak,  https://www.derinne.com/web sitesinin sizlerin beğenileri, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesi, Heaven Charm idari ve iş stratejilerini belirlemesi ve uygulanması ile finansal gerekliliklerin yerine getirilmesi amaçları ile, iş ve çözüm ortaklarına, ödeme aracı kuruluşlarına, reklam ajansına, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlar ile özel hukuk kişilerine, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları çerçevesinde aktarılabilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz bu maddede belirtilen üçüncü kişiler ile paylaşılırken sadece gerektiği kadarıyla ve ilgisi kapsamında paylaşılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA YÖNTEMİ, SÜRESİ VE ALINAN ÖNLEMLER

Kişisel verileriniz, elektronik ortamlarda işbu aydınlatma metninde belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca ve Kanun’da ve sair mevzuatlarda yer alan süreler dikkate alınmak suretiyle saklanmaktadır. Sürelerin sona ermesi halinde, söz konusu veriler Kanun’a uygun olacak şekilde silinmekte, anonimleştirilmekte veya imha edilmektedir.

Kişisel verileriniz, bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrolleri ve önlemlerine tam uygunluk sağlanacak şekilde korunmaktadır.  

HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11.maddesi uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, hangi hak/hakları kullanmayı talep ettiğinize yönelik açıklamalarınızı da içerecek şekildeki yazılı talebinizi, “Güzeltepe Mah. Abidin Daver Sk. Sefer Apt. No: 7/9 Çankaya/ANKARA” adresine kimliğinizi tespit edici belge/bilgi ile bizzat elden iletebileceğiniz gibi, noter kanalıyla veya heaven.charm@hs01.kep.tr kep adresine 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanmış şekilde de iletebilirsiniz.

 

Heaven Charm’a iletilmiş olan başvurularınıza ilişkin yanıtlar, Kanun’un 13’üncü maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç talebinizin Heaven Charm’a ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

Başvurunuzda;

 

 • Ad, soyad
 • Islak imza, mobil imza ve/veya güvenli elektronik imza
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu,

pasaport numarası veya varsa kimlik numarası

 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası
 • Talep konusu

 

bilgilerinin yer alması zorunludur. Bunun yanında veri sahibi olarak talebinize ilişkin bilgi ve belgeleri de başvurunuza eklemeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz.  

Ayrıca, kimlik kopyanızı bizlerle paylaşmanız halinde; adınız, soyadınız ve adres bilgileriniz dışında kalan diğer tüm bilgilerinizin tarafınızca karalanmasını ve anılan kopya üzerine “bu bir kopyadır” ifadesinin açıkça yazılmasını rica ederiz.

Öte yandan, başvurunuzun herhangi bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretin tarafınızdan alınabileceğini hatırlatırız.

Ayrıntılı bilgiye, https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens/my-rights_en ve https://sikayet.kvkk.gov.tr/ adreslerinden ulaşabilirsiniz.